Sprawozdanie z realizacji projektu

„Obserwujemy pogodę  – zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny”

zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku

 

Projekt „Obserwujemy pogodę – zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny” przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku.  Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone  cyklicznie przez cały rok szkolny podczas I i II etapu edukacyjnego.

Głównym założeniem projektu jest budzenie świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości i chęci działania na rzecz kształtowana i ochrony środowiska oraz edukacja w tym zakresie poprzez korelację międzyprzedmiotową prowadzącą do podniesienia poziomu wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów szkoły podstawowej.  Współpraca nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zintegrowanych wokół wspólnego problemu – ochrony środowiska naturalnego, ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i aktywizację młodzieży w tym zakresie.

Lekcje nauczania zintegrowanego, wszystkie zajęcia przedmiotowe II etapu edukacyjnego połączone z atrakcyjną ofertą działań pozalekcyjnych,  stworzą spójny program działań na rzecz obserwacji meteorologicznych oraz   kształtowana i ochrony środowiska. W ogródku meteorologicznym będą prowadzone  min lekcje przyrody, biologii, geografii, fizyki oraz zajęcia edukacji przyrodniczej w klasach 0-III. Projekt tworzenia przyszkolnego ogródka meteorologicznego również ma na celu uzupełnienie pracowni biologicznej, geograficznej czy przyrodniczej dając w przyszłości możliwość prowadzenia ciekawej edukacji w ramach zajęć terenowych.

Kolejne założenie projektu tworzenia ogrodu to wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii .Lekcje przeprowadzane poza salą lekcyjną pobudzają zainteresowanie uczniów omawianym tematem, szczególnie wówczas, kiedy nauczyciel ma do dyspozycji rekwizyty lub teoria łączy się z codzienną praktyką. Dokładnie takie założenia spełniają zajęcia prowadzone w przyszkolnym ogródku meteorologicznym. Dzieci szkolne na własne oczy i we własnych dłoniach mogą doświadczyć wydawałoby się skomplikowanych procesów fizycznych rządzących światem. Uczniowie podczas samodzielnych obserwacji i pomiarów mogą zrozumieć zmiany klimatu i zagadnienia z tym związane. Jest to doskonała okazja, aby obudzić w najmłodszych poczucie współodpowiedzialności za świat, szczególnie w kontekście oszczędzania energii przy wykonywaniu codziennych czynności.

Automatyczna stacja meteorologiczna z opcją podglądu danych on-line łączy w sobie aspekt dydaktyczny i użytkowy. Z jednej strony dane gromadzone przez stację mogą zostać wykorzystane na zajęciach, matematyki, przyrody czy też informatyki. Fakt pracy z danymi ze szkolnego podwórka niewątpliwie ułatwi zainteresowanie dzieci poruszaną problematyką. Drugą formą wykorzystania stacji automatycznej jest podgląd aktualnych danych pogodowych w sieci Internet. Dzięki tej funkcjonalności w wygodny sposób można podejrzeć temperaturę (w tym odczuwalną), wilgotność czy też prędkość wiatru.

Na potrzeby dydaktyczno-naukowe w ogródku stworzyliśmy kilka działów, dzięki którym będziemy mogli prowadzić różnorodne zajęcia:

 • Mini ogród dendrologiczny, miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy
 • Ogródek dla najmłodszych - „poletko roślin użytkowych", rabatka "zwiastuny wiosny", "ogródek ziołowy"
 • Ptasi zakątek – stworzenie miejsca przyjaznego ptakom poprzez zainstalowanie karmików.

Wiosną planujemy utworzenie poletek uprawnych, co pozwoli uczniom na własnoręczny wysiew ziół, warzyw, kwiatów oraz przeprowadzanie obserwacji kiełkowania, wzrostu i kwitnienia roślin, a także ich owoców i nasion, zbieranie roślin w celu tworzenia np. zielników czy fotografii.  Możliwa będzie także obserwacja organizmów glebowych (widocznych bezpośrednio i pod lupą lub mikroskopem), badanie ich wpływu na strukturę gleby i jej właściwości. Wprowadzimy różne typy podłoża (m.in.: torf, ziemia gliniasta, piaszczysta), aby uczniowie mogli dokładnie sprawdzić istotne różnice  podłoża na którym rosną rośliny oraz badać wilgotność gleby.

 

Przewidywane rezultaty

 

 1. Ponadprzedmiotowe poznawanie przyrody.
 2. Posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami przyrodniczymi w życiu codziennym.
 3. Rozumienie zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego i zmian, jakie dokonał człowiek we własnym otoczeniu.
 4. Prowadzenie obserwacji pogody, zapisywanie i wysuwanie wniosków.
 5. Uwrażliwienie na piękno niezniszczonego krajobrazu.
 6. Umiejętność krytycznego spojrzenia na negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko.
 7. Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 8. Współdziałanie zespołowe uczniów, nauczycieli i rodziców przy wykonywaniu powierzonych prac.
 9. Wykreowanie odpowiedzialności za stan przyrody.

 

Projekt ,,Obserwujemy pogodę – zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny”     został sfinansowany z programu grantowego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku ,,Przyjazna szkoła’’. Środki finansowe z grantu zostały przeznaczone w całości na realizację projektu, w tym: zakup i montaż drewnianej altany z ławkami, krzesłami i stołami oraz tablicy multimedialnej, zakup automatycznej stacji  meteorologicznej z opcją podglądu danych on-line, zestawu rzutnika z ekranem, cyfrowego mikroskopu, mikroskopu Delta Optical Genetic Pro Bino z kamerą, komputera, przenośnych  elektronicznych przyrządów meteorologicznych (termometr glebowy, kombitester – miernik wilgotności i pH gleby, wiatromierz ręczny – elektroniczny z termometrem, termometr bezdotykowy na podczerwień pirometr, termohigrometr elektroniczny, miernik natężenia dźwięku, termometr laboratoryjny z sondą szpilkową,

rejestrator danych – ciśnienia, temperatury i wilgotności). Zakupiono również gabloty do prezentacji prac plastycznych i materiałów edukacyjnych, zestaw skał i minerałów, zestaw pomocy dydaktycznych niezbędnych do prezentowania, omawiania i porównywania zjawisk pogodowych na świecie (globusy, tellurium, model płyt tektonicznych, gry geograficzne), sadzonki roślin, krzewów, ziemię,  korę, oraz karmniki.

Wyżej wymienione środki zostaną wykorzystane nie tylko w ramach naszego projektu, ale z pewnością będą służyły uczniom w całym szeroko pojętym procesie edukacyjnym.  Młodzież wykazuje bowiem wielką potrzebę aktywności poprzez realizowanie różnych projektów, przygotowywanie prezentacji, wystaw, filmów, które powinny zostać zaprezentowane na forum klasy i szkoły. Bez  stacji meteorologicznej, tablicy multimedialnej, mikroskopu oraz przyrządów meteorologicznych trudno zaproponować uczniów tak twórcze i rozwijające formy aktywności, które w doskonały sposób wpływają na kształcenie umiejętności kluczowych.