KOMUNIKAT

dotyczący funkcjonowania

 świetlicy szkolnej

w dniach 22.03. - 09.04.2021r.

 

Zgodnie

 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2d.1. w brzmieniu

 

"W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką."

 

do świetlicy szkolnej podczas nauczania zdalnego mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są bezpośrednio zaangażowani do walki z Covid-19.

W dniach 22.03. - 09.04.2021r. świetlica szkolna funkcjonuje w godz. 7.00 – 17.00.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie

KARTA REKRUTACJI NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

od dnia 22.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Karta będzie dostępna na portierni.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

                                                                                                                                                                  Agnieszka Ptak