Udostępnianie podręczników 

Kolejność działań ze strony rodziców/opiekunów prawnych: 

 • obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych
 • pozyskanie od wychowawcy oddziału lub pobranie i wydrukowanie w 2 egzemplarzach (dotyczy pierwszoklasistów i nowych uczniów) Umowy udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych, która będzie obowiązywała przez cały okres edukacji dziecka w naszej szkole;  
 • zapoznanie się z umową i wypełnienie jej niezmazywalnym długopisem; 
 • przekazanie czytelnie podpisanej umowy wychowawcy klasy – w 2 egzemplarzach; 
 • sprawdzenie poprawności wpisu numerów w Protokole przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych z otrzymanymi podręcznikami i po stwierdzeniu zgodności potwierdzenie odbioru podpisem na w/w Protokole; 
 • sprawdzenie stanu podręczników w ciągu tygodnia od ich odbioru i zgłoszenie uwag bibliotekarzom; 
 • w przypadku braku uwag obłożenie wszystkich podręczników w sztywne okładki. Uwaga! Niedozwolone są okładki samoprzylepne. 

Kolejność działań ze strony Szkoły: 

 • przygotowanie przez nauczycieli biblioteki zestawów podręczników i ćwiczeń dla wszystkich uczniów i wydanie ich wychowawcom - najpóźniej do 30 września; 
 • opracowanie przez wychowawcę zestawu podręczników i ćwiczeń dla każdego ucznia poprzez wpisanie numerów podręczników w Protokole przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych; 
 • wydanie podręczników i ćwiczeń rodzicowi/opiekunowi prawnemu, który sprawdza poprawność wpisu numerów w Protokole przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych z otrzymanymi podręcznikami i po stwierdzeniu zgodności odbiór wszystkich podręczników potwierdza podpisem; 
 • zawarcie z rodzicem/opiekunem prawnym umowy udostępnienia podręczników na czas trwania edukacji w szkole; 
 • przekazanie przez wychowawców umowy udostępniania do podpisu Dyrekcji; 
 • podpisanie umów przez Dyrekcję Szkoły i przekazanie ich do biblioteki; 
 • Uwaga! Termin i miejsce wydania podręczników ustala wychowawca i taką informację przekazuje rodzicom / opiekunom prawnym. 

Dodatkowe informacje

W przypadku zapisania ucznia do szkoły w ciągu roku szkolnego termin wydania ćwiczeń uzależniony będzie od przyznania środków na ich zakup i od realizacji zamówienia.  

Jeśli uczeń zniszczył, zalał lub zgubił podręcznik to należy zastosować się do informacji podanych oddzielnie dla każdego poziomu klasowego.
Zawierają one m. in. wykaz tytułów, podręczników wycenę podręczników, numer konta do wpłaty oraz email, na który trzeba przesłać potwierdzenie wpłaty. Informacje dla każdej klasy znajdują się poniżej.