Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

www.sp85.edu.gdansk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Gwizdała, sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl,

 • Telefon: 583221525

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk

 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl

 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59 można dojechać liniami tramwajowymi numer 12 – przystanek Stolema. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 167, 168 - przystanek Pólnicy 01.Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 800 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 600 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Opis dostępności architektonicznej

Parking od ulicy Stolema jest bezpłatny. Na parkingu tym znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oznaczone pionowo i poziomo. Wejście główne znajduje się od strony ul. Stolema. Do budynku prowadzą schody oznaczone kontrastowo i zabezpieczone poręczami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowany jest podjazd. Drzwi wejściowe są przeźroczyste i kontrastowo oznaczone. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia oraz sekretariat, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące szkoły. Od wejścia głównego do skeretariatu poprowadzona jest ścieżka tyflograficzna. Przed wejściem do windy, po lewej stronie umocowany jest plan tyflograficzny. Na każdej kondygnacji od widny do planu tyflograficznego prowadzi ścieżka tyflograficzna. Klasy oraz wszystkie pomieszczenia szkolne znajdują się na 2 kondygnacjach. Wszystkie pomieszczenia oznaczone są tabliczkami tyflograficznymi. Klasy oraz korytarze są dostępne dla osób z niepłenosprawnościami oraz poruszających się na wózkach. Korytarze są kontrastowo oznaczone. Na inne kondygnacje można się dostać za pomocą schodów lub windy. Lewa poręcz przy schodach jest oznaczona brajlem oraz ma zachowany ciąg między schodami a spocznikiem. Ciąg schodów ma oznaczony kontrastowo pierwszy i ostatni stopień. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z windy. Winda znajduje się w budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Drzwi można otworzyć przy pomocy chipa, którego można otrzymać na portierni. Panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową. W budynku znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia