Karta rowerowa rok szkolny 2023/2024

Uczniowie, którzy chcą zdać egzamin we wrześniu, prosimy o zgłoszenia do 15 września 2023 przez GPE do pani Soni Korytowskiej, lub na adres: s.korytowska@sp85.edu.gdansk.pl

18 września 2023 godz. 14:30 - test teoretyczny dla klas V. 15:20 test teoretyczny dla klas VI – VIII.

21 września 2023 – egzamin praktyczny dla klas V - VIII. Harmonogram zostanie ustalony, gdy znana będzie ilość zdających.

12-13 czerwca 2024 - egzamin na kartę rowerową dla klas IV.

Część teoretyczna - test

Uczniowie piszą test 25 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zdać pozytywnie test należy mieć co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi (min. 20/25). Czas na napisanie testu to 30 min. Do części praktycznej może przystąpić wyłącznie uczeń, który zdał test teoretyczny. Uczeń, który zda test otrzymuje ARKUSZ ZALICZEŃ NA KARTĘ ROWEROWĄ (do pobrania poniżej). Na arkuszu musi podpisać się rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Do arkusza należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).

Arkusz należy przynieść na egzamin praktyczny.

Część praktyczna – plac manewrowy

Na egzamin praktyczny uczeń przynosi ARKUSZ podpisany przez rodzica/opiekuna, a także przyjeżdża z rowerem wyposażonym w:

  • co najmniej jeden sprawny hamulec,
  • światło białe pozycyjne z przodu,
  • światło czerwone pozycyjne z tyłu,
  • światło odblaskowe czerwone z tyłu (inne niż trójkątny kształt),
  • dzwonek,
  • kask.


Plac manewrowy znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu szkoły. Uczniowie ustawiają się na wyznaczoną godzinę na boisku szkolnym przy zielonych kratach dziedzińca i czekają na swoją kolej. Na placu manewrowym znajduje się tylko uczeń zdający oraz egzaminator oraz ewentualne osoby wyznaczone do pomocy.

Uczeń ma prawo do dwukrotnego przejazdu po placu manewrowym.

Test praktyczny zaliczają uczniowie, którzy wykonają prawidłowo 90% manewrów.

Jeżeli uczeń nie zaliczy egzaminu praktycznego może przystąpić do egzaminu w kolejnych latach, aż do ukończenia klasy VIII. Po zdanym egzaminie arkusze zostaną złożone w sekretariacie. Czas oczekiwania na kartę rowerową to około 1 - 2 tygodni od zdanego egzaminu. Kartę rowerową uczeń może odebrać samodzielnie w sekretariacie szkoły.

Przydatne strony do nauki i ćwiczenia testów: