SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO - PLASTYCZNY “EKO - OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

ORGANIZATOR KONKURSU SZKOLNEGO

Małgorzata Bidzińska, Monika Bagińska, Sonia Korytowska

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie eko - ozdoby świątecznej dowolną techniką z surowców wtórnych (np. opakowań, nakrętek, gazet, papieru, sznurka, makaronu, masy solnej). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma, ziarna, suszone owoce.

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 - 3 Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku (dopuszcza się pomoc rodzica) oraz dla uczniów klas 4 – 8.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Wykonanie jednej eko – ozdoby świątecznej z surowców wtórnych.
 2. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa) przyczepioną do ozdoby świątecznej.

TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC

Prace należy złożyć do dnia 9 grudnia 2022 do sali 2.10.

 

OCENA PRAC

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 19 grudnia 2022 r. na stronie internetowej szkoły oraz fb szkoły.
 2. Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:

− estetyka wykonania,
− walory artystyczne pracy,
− walory ekologiczne pracy,
− pomysłowość,
− bogactwo użytych materiałów.

 1. Komisja Konkursowa oceni ekologiczne ozdoby choinkowe w czterech kategoriach: klasy 0-I, II-III, IV-V, VI-VIII.

Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody niespodzianki, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie eko – ozdoby świątecznej do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji wyników konkursu na stronie internetowej szkoły oraz fb szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wykorzystane do dekoracji.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych
  w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej oraz fb Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator.
 5. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.