Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska. Wnioski należy składać do wychowawców klas w terminie uzgodnionym z wychowawcami, nie później niż do 30 sierpnia 2024 roku. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w wersji elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć:
 Kopie dyplomów osiągnięć ucznia potwierdzone przez Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły za zgodność z oryginałem;
 Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu na terenie szkoły lub poza nią, jeżeli wolontariat odbywał się poza szkołą;
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy;
KATEGORIA II
 Średnia co najmniej 5,0,
 Laureat lub finalista olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 uczniowie niepełnosprawni - osiągnięcia I, II lub III miejsca lub wyróżnienie w konkursie lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
1. KATEGORIA III
 Średnia co najmniej 5,0,
 Laureat lub finalista na szczeblu wojewódzkim,
 Zwycięzca, tj. I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu wojewódzkim,
 Uczniowie niepełnosprawni - osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienie w konkursie/ turnieju na szczeblu wojewódzkim,
 jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.
KATEGORIA IV - SPORTOWA
 Średnia co najmniej 4,5,
 1 - 8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,
 1 - 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji systemu sportu młodzieżowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa sportu i Turystyki,
 1 - 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.
Istnieje jeszcze jedna kategoria V - Wybitnych Talentów. Zasady przyznawania tej nagrody szczegółowo opisane są w załączniku – regulaminie.
Do informacji dołączone są załączniki:
1. Wzór wniosku do wypełnienia w programie Word;
2. Regulamin przyznawania stypendiów;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy.