REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

 NASZE MIASTO GDAŃSK – Bez plastiku 

„ DAJ DRUGIE ŻYCIE BUTELCE” 

 

CELE KONKURSU 

 1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.
 3. Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów i uzyskiwania przez miasto Gdańsk poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej.
 4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
 5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
 6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
 7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
 8. Promocja miasta Gdańsk

TEMATYKA KONKURSU 

 1. Główne hasło konkursu brzmi: 

„NASZA MIASTO GDAŃSKU – DAJ DRUGIE ŻYCIE BUTELCE” 

 1. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańsk.

 

 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci  szkoły podstawowej nr 85  :

Kategoria I – dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

Kategoria II – dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych 

 1. Konkurs rozegrany zostanie w  trzech kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni.

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

Do prac należy dołączyć: 

-imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa) 

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca; 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 

 

TERMINY 

 1. Prace konkursowe w kategoriach plastyczny i plastyczno-technicznych należy dostarczyć do Sali 1,14 –Dorota Dobrzycka, Emilia Krawczyńska 
 2. Ostateczny termin dostarczenia prac –11 .05.2022r.

NAGRODY 

 1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

3.Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody . 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!! 

 

Organizatorzy Konkursu 

 

Dorota Dobrzycka  664453873 

Emilia Krawczyńska  509195 831