Szkolny konkurs recytatorski  

 „Spotkanie z poezją  Marii Konopnickiej” 

Regulamin konkursu                                    

 1. Organizatorem konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie z poezją  Marii Konopnickiej” jest Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku (nauczyciele bibliotekarze: Katarzyna Barczykowska, Anna Sroczyńska, Monika Szymańska). 
 1. Cele konkursu: 
 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej, 
 • zainteresowanie uczniów poezją, 
 • rozwijanie zdolności recytatorskich, 
 • prezentacja i promowanie talentu uczniów, 
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 
 • zachęcanie uczniów do występów przed publicznością, 
 1. Zasady uczestnictwa: 
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0– VI, 
 • udział  w konkursie należy zgłosić  do dnia  22 kwietnia 2022r. (piątek) do organizatora (do jednego z bibliotekarzy), 
 • konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2022r. (środa) w bibliotece szkolnej, z podziałem na kategorie wiekowe: 
 •  klasy 0-3 w godzinach 9.00-11.00 
 •  klasy 4-6 w godzinach 13.30-15.00 

 

 • konkurs będzie miał formę prezentacji (recytacji) dowolnego  wiersza  Marii Konopnickiej, 
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami 
 1. Kryteria oceny: 
 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 
 • wybór wiersza, 
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 
 • kultura słowa, 
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). 
 1. Ocenianie i nagrody: 
 • konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
 • klasy 0 – III,  
 • klasy IV – VI,  
 • komisja wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej, 
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a laureaci nagrody książkowe. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Monika Szymańska, Katarzyna Barczykowska, Anna Sroczyńska