ZASADY PROWADZENIA ŻYWIENIA I REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

1.Stołówka jest miejscem służącym wyłącznie do spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • uczniowie klas 0 -VIII,

  • pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.45 – 15.00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • I przerwa obiadowa 11:00 – 11:20 - uczniowie klas IV

  • II przerwa obiadowa 13.00 – 13.20 uczniowie klas V i VI

  • 14.05 – 14.25 uczniowie klas VIIVIII oraz pozostali uczniowie po lekcjach, którzy nie zdążyli zjeść obiadu wcześniej,

  • Uczniowie klas 0 -III spożywają obiad poza przerwami.

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego.

5. Zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendentki.

6. Opłatę za obiady należy uiścić do 10 – go każdego miesiąca za dany miesiąc żywieniowy. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował nie wpuszczeniem dziecka na obiady.

7. Ze względów sanitarno – higienicznych, podczas wydawania obiadów, zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

8. W przypadku choroby dziecka lub planowanej nieobecności w szkole (wycieczka) należy zgłosić ten fakt u pani intendentki najpóźniej do godziny 9:30 danego dnia roboczego; odpis uwzględniony będzie od dnia następnego (tel.58/322 15 25 wew. 14 albo e-mail:a.mlodzianowska@sp85.edu.pl).

9. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni.

10. Przed wejściem do stołówki szkolnej, uczniowie zobowiązani są do odłożenia tornistrów pod oknami na korytarzu.

11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie inie korzystają z telefonów komórkowych.

12. Nadzór nad uczniami podczas przerw obiadowych sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów.

13. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce nalezy odstawić do wyznaczonego okienka.

14. Aktualny jadłospis na dany dzień wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się w stołówce.

15. Założenia powyższego regulaminu zostały uzgodnione z Radą Rodziców.