Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w szkole podstawowej nr 85 w Gdańsku

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju ucznia.

 1. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych, a dla chętnych uczniów klas 0 również podwieczorek.

 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu, zgodnie z wytycznymi dla szkół opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku

 2. Nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku wnoszący opłaty indywidualnie.

§ 3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.

 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły.

 1. Obiady wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, tj. od godz. 10.00 do godziny 14.30 w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi

 2. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka.

 3. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

§ 4

Zasady zachowania w stołówce szkolnej i przedszkolnej:

 1. Uczeń po wejściu do stołówki szkolnej zajmuje określone miejsce.

 2. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce i są obsługiwani przez personel kuchni.

 3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 4. Uczniowie otrzymają posiłek wyłącznie po podbiciu karty obiadowej, a w przypadku jej braku po weryfikacji prze intendenta.

 1. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce, zasuwają krzesło i zostawiają porządek na stoliku, po czym niezwłocznie opuszczają stołówkę.

 2. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

§ 5

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 • zachowywać czystość,

 • kulturalnie spożywać posiłek

§ 6

Zabrania się na stołówce szkolnej:

 • pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

 • niszczenia mienia stołówki,

 • korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

§ 7

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

§ 8

Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


.....................................................................................

data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego