REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

 1. Stołówka jest miejscem służącym wyłącznie do spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie klas 0 -VIII,
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.45 – 15.00 wg harmonogramu.
 2. Uczniowie klas 0 -III spożywają obiad poza przerwami.
 3. Pozostali uczniowie spożywają obiad w grupach, zgodnie z ustalonym harmonogramem umieszczonym na drzwiach stołówki.
 4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego (karty obiadowej).
 5. Zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendentki.
 6. Ze względów sanitarno – higienicznych, podczas wydawania obiadów, zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 8. Po spożyciu posiłku każdy odnosi tacę z naczyniami do okienka zwrotnego.
 9. Podczas pobytu w stołówce szkolnej uczniowie:
 • przebywają bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze, czapki),
 • tornistry, torby, teczki pozostawiają przed stołówką szkolną w wyznaczonych do tego miejscach,
 • zachowują się kulturalnie,stosują się do poleceń pracowników dyżurujących i nie korzystają z telefonów komórkowych,
 • nie niszczą wyposażenia stołówki (sztućce, naczynia),
 • odnoszą naczynia do okienka ze zmywakiem,
 • po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 1. Nadzór nad uczniami podczas przerw obiadowych sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów.
 2. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie zwracają się do nauczyciela dyżurującego w stołówce szkolnej.
 3. Aktualny jadłospis na dany dzień wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się w stołówce.
 4. Wysokość należności za obiady za dany miesiąc będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach szkoły przy wejściu głównym.
 5. Opłatę za obiady należy uiścić z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi korzystanie dziecka z posiłków w stołówce szkolnej przelewem na RACHUNEK INDYWIDUALNY DZIECKA. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował nie wpuszczeniem dziecka na obiady.
 6. W przypadku choroby dziecka lub planowanej nieobecności w szkole (wycieczka) należy zgłosić ten fakt u pani intendentki najpóźniej do godziny 9:30 danego dnia roboczego; odpis uwzględniony będzie od dnia następnego (tel.58/322 15 25 wew. 14 albo
  e-mail:a.mlodzianowska@sp85.edu.gdansk.pl).