Gdańsk,……………………………..

                                                                                                                                                        Data

……….……………….….…………………………………….

 Nazwisko, imię rodzica/prawnego opiekuna

……….………..……………………………………………….

Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

 

 

ZGŁOSZENIE DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

Uczennica/uczeń: ……………………………………        ………………….          ...…................................................

                             Nazwisko i imię                          Klasa                                       PESEL

 

Proszę o umożliwienie korzystania w/w dziecka w roku szkolnym 2021/2022 z posiłków w stołówce szkolnej  od dnia ..............................................

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy

do wiadomości, że:

➢ administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, tel.58 322 15 25,e-mail: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl

➢ dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

➢ podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania ze stołówki szkolnej,

➢ celem przetwarzania danych jest realizacja określonych w Prawie oświatowym zadań opiekuńczych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka,

➢ odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

➢ dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,

➢ w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,

➢ przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

➢ we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:korzuch@infoic.pl

 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

 ................................................

 

 Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                                                 

    Gdańsk, dnia………………….

 

REZYGNACJA

Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

 

 

Ja,…………………………………………………………………,

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że moje dziecko

……………………………………............., uczeń klasy …................................   

 (imię i nazwisko dziecka)                                         (klasa)

nie będzie korzystało z obiadów w szkole od miesiąca

………………………………………………………………..

           (miesiąc, rok)

 

                                                                                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:

                                                                                                             ……………….……………………………………