OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………………………. uczeń/uczennica klasy……………………………. nie będzie korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku od miesiąca…………………….…………….. .


Gdańsk, .................................…..

..............………………............................................

podpis Rodzica/opiekuna prawnego